7 نکته کلیدی در طراحی نقشه ساختمان مسکونی – رادآرشیتکت

در دستور لولهکشی آب اتاقها و کارگزاری شیرهای آب، ترتیبی اتخاذ شود که هر اتاق شیر جداگانهای داشته باشد که در صورت خرابشدن شیر دستشوئی یا دوش حمام یک اتاق، در فاصله تعمیر و بازسازی آن ناچار نشوند آب بقیه قسمتها یا این که طبقات یا اتاقهای دیگر را قطع نمایند بلکه فقط اساسی بستن شیر آب یک اتاق، نسبت به تعمیر و رفع نقص آن اقدام نمایند به گونهای که اتاقهای دیگر در گیر بیآبی نشود. شیرهای دستشوئی نباید مضاعف بلند باشد که هنگام ریزش آب به دیوارها ترشح کند. حسن این عمل در همین میباشد که درصورتیکه مسافر میهمان داشته باشد و بخواهد لباس عوض نماید میتواند به باطن همین اتاق برود و لباس خویش را در همانجا عوض کند. زمان ساختمانسازی، باید همین نکته را در نظر داشت که درها و پنجرههای اتاقهای هتل روبهروی هم باز نشود تا در صورتی که در اتاق و یا پرده اتاق مسافری باز بود، مسافر دیگر از داخل اتاقش اتاق او را نبیند. همینطور عواملی که در طراحی ساختمان بایستی رعایت شود به چند نوع تقسیم می شوند که در ادامه این نوشته همگی موردها را به شکل کامل برای شما توضیح خوا‌هیم داد. دارای قابل انعطاف افزار رویت معماری به راحتی می توان آشپزخانه، اتاق و تالار پذیرایی یک ساختمان را اساسی جزئیات ترسیم کرد و طرح نهایی را حیاتی کمترین درصد نادرست به کارفرما ارائه داد. حتی میتوان سیمکشی را طوری انجام بخشید که هنگامی کلید جلو در را خاموش کنند، همگی برق آن اتاق انقطاع شود. عدم در نظر گرفتن میزان پنجرهها سبب ساز خواهد شد که بخش لباسشوئی هتل از وسایل شستشو کلیدی ظرفیت اکثر ی استعمال کند. در طبقات گوناگون ساختمان هتل، محل شوت ملحفهها و آشغال در لحاظ گرفته شود، به‌این معنی که در راهروها می بایست دریچهای قرار بخشید که زباله را از آنجا خالی کنند تا به وسیله کانالهائی که در باطن دیوار کشیده شده، آشغال به زیر ساختمان برسد و مجبور نباشند زباله و آشغال را از پلهها یا اهمیت آسانسور به پایین ببرند و این برنامه در آشپزخانه نیز باید اجرا شود. میزان سطوح نورگذر از نظر انتقال حرارت در ساختمان بـسیار مـؤثر اسـت. عمل گذاشتن آسانسور برای حمل غذا از آشپزخانه به طبقههای بالا و اتاقهای سرویس در هر طبقه. شوت ملافه و آشغال خوب تر میباشد در اتاقهای روم خدمت یا این که خانهداری طبقات قرار گیرد. هنگام سیمکشی الکتریسیته خوب تر می باشد برای هر اتاق، فیوز جداگانه نصب شود، تا در حالتی که در اتاقی اتصالی پیدا شد، بقیه اتاقها، فارغ از الکتریسیته نمانند. همچنین به جهت ملحفهها و روبالشیها و سایر پارچههای قابل شستشو هم بایستی کانالهائی در هر طبقه تولید نمایند که آنان را مستقیماً به رختشویخانه ببرد. ولی باید پیشبینی کنند که آشغال در محلی بریزد که وسایل منحصربه‌فرد حمل زباله شهرداری بتوانند به سهولت، زباله انباشته شده را به بیرون حمل کنند و درصورتیکه کوره زباله سوز در این محل بگذارند، فراوان بهجا خواهد بود. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما پروژه طراحی فنی ساختمان 5 طبقه.