گروه Tigray اتیوپی ، زمانی قدرتمند بود ، اکنون برای پیشنهاد بقا با نیروهای دولتی می جنگد

به مدت سه دهه ، جبهه آزادی خواهی مردم Tigray ، یک گروه شورشی که به یک حزب سیاسی تبدیل شد ، نیروی غالب در سیاست اتیوپی بود. این کشور هنگام اداره دومین کشور پرجمعیت آفریقا ، ارتش ، سرویس های اطلاعاتی و اقتصاد را کنترل می کرد.

اکنون این گروه که در سال 2018 از قدرت مجبور شده است ، برای بقا می جنگد زیرا نیروهای دولت فدرال ادعا می کنند که آخرین سنگر باقی مانده خود را سه هفته پس از مبارزه برای کنترل اتیوپی که درگیر درگیری مسلحانه بود ، تصرف کردند و تهدید به پاره کردن کشور کردند …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>