کارگر در برابر راکت ESG

یکی از مخاطبان کنترل سنا در سال 2021 سرنوشت پروژه مقررات زدایی دولت ترامپ است. مجلس سنا می تواند مانع استفاده دموکرات ها از قانون بازنگری کنگره برای لغو قوانین مهم شود. یک مورد ارزشمند در این مورد قانون جدید وزارت کار است که مدیران برنامه بازنشستگی را برای بهترین منافع مالی ذینفعان خود سرمایه گذاری می کند.

ماه گذشته DOL قانونی را به تصویب رساند که در آن تأکید شده است که قانون تأمین درآمد درآمد بازنشستگی کارمندان (اریسا) به افراد فدایی برنامه احتیاج دارد که “فقط در …