چگونه فلوریدا به مدل شمارش آرا America آمریکا تبدیل شد

رأی دهندگان آمریکا از روند شمارش آرا و تأخیر در چندین ایالت در این هفته ناامید شده اند. یک دموکراسی بزرگ سزاوار بهتر از این است. اما درست شدن انتخابات به آسانی تصور مردم نیست. این کار به کار ، آینده نگری و همکاری دو حزب احتیاج دارد – و بسیاری از کارها باید خیلی قبل از روز انتخابات انجام شود.

این را از من قبول کن. هنگامی که من فرماندار بودم ، بر فرایندی نظارت داشتم که طی آن فلوریدا از یک شوخی دیرهنگام به دلیل روش های رای گیری خود به تعیین استاندارد طلا برای انتخابات روی آورد.

که در…