هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی تولید کننده باید حساس توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت توجه به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی می باشد که برای ارتقا عجله و اقتدار ماشین آیتم به کارگیری قرار می‌گیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید این آیتم یکی از موردها لازم میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استفاده شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به این استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن واقعه میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین تولید و طراحی این قطعه را می توان یک کار طاقت فرسا و مستضعف به علم منحصر به فرد در حیث گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که ارزش ماشین بالا می رود و افراد توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و کلیدی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن مینمایند که کارگزاری همین قطعه منجر بروز ویژگیهای مختلفی در اتومبیل هم میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت سرعت و کارایی بهتری از ماشین بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و تولید این قطعه حیاتی دارد، زمانه و هزینهای می باشد که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میشوند و پروسهی انجام این رخداد حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، سرعت بالا و آسانتر است و همین مسئله خود می تواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط مهم هدرز فولادی پراید وب وبسایت خویش باشید.