مسخره فاکتور بررسی رسانه های اجتماعی

در سالهای اخیر لیبرالها با موفقیت و به طرز پرخاشگرانه تری از شرکتهای رسانه های اجتماعی برای پولیس محتوای محافظه کارانه لابی کردند. اما شواهد اندکی وجود دارد که نشان می دهد این دخالت های سیاسی شیوع اطلاعات نادرست را در فضای مجازی کاهش داده است – و یک مطالعه جدید نشان می دهد که چگونه می تواند این مسئله را بدتر کند.

در این مطالعه – توسط دینو کریستنسون از دانشگاه بوستون و سارا کریپس و داگلاس کرینر از کرنل – رئیس جمهور ترامپ در حمله به رای گیری از طریق پست و داعش که “صندوق های پستی دزدیده می شوند ، …