قاضی ورشکستگی برخی از دعاوی سوء استفاده جنسی مرتبط با اسقف نشین لانگ آیلند را احیا کرد

یک قاضی ورشکستگی به بازماندگان سوء استفاده جنسی اجازه داد تا شکایت هایی را علیه کلیساها و سایر شعبه های حوزه اسقف شهر راکویل در حومه لانگ آیلند، نیویورک، که از زمان تشکیل فصل 11 در سال 2020 متوقف شده است، از سر بگیرند.

قاضی مارتین گلن، که ریاست پرونده ورشکستگی مقر کلیسای کاتولیک در لانگ آیلند را بر عهده دارد، درخواست اسقف نشین برای تمدید تعلیق دعوی قضایی برای توقف دعاوی دادگاه های ایالتی را که کلیساها و سایر نهادهای مرتبط را هدف قرار می دهد، رد کرد.

مذاکرات …