فناوری پچ استارت‌آپ‌ها می‌تواند دامنه واکسن‌ها را افزایش دهد

در چندین کشور تلاش برای ریشه کن کردن سرخک با مانع لجستیکی عدم ذخیره کافی در سردخانه برای واکسن مواجه می شود.

وصله‌های استارت‌آپ‌هایی از جمله Micron Biomedical و Vaxxas می‌توانند بر این مشکل غلبه کنند و دامنه واکسن‌ها را در کشورهایی که شیوع سرخک به دلیل نرخ نسبتاً پایین واکسیناسیون در آنها رخ می‌دهد، افزایش دهد. دوزهای واکسن سرخک به گرما حساس هستند و باید سرد نگهداری شوند.

که…