عوارض عرق نعناع که نمی دانید

پس از گذشت دوران هاي مربوطه لوله ها به مدت 10 دقيقه حساس دور 2000 G سانتريفيوژ شده و سلول هاي ته نشين شده درون محلول کلاژناز نوع يک ديسپاز قرار گرفتند، بعد يک ساعت در انکوباتور حیاتی دماي C° 37 و رطوبت 5% گذارده شدند، پس از آن سوسپانسيون سلولي را درون بافر PBS حل کرده و حيات سلول ها را حیاتی رنگ آميزي تريپان بلو روي لام نئوبار و در زير ميکروسکوپ اهمیت پهناور نمايي 200X بررسي کرديم، نتايج به وسيله آناليز آماري اهمیت طریق 2-way ANOVA اساسی نرم افزاراماريv 15 SPSSورژن بررسي شد. دندان خارج شده فورا بايد در ساکت دنداني ريپلنت شود، وگرنه بايد روزگار بیرون دهاني دارای قرار دادن دندان در يک محيط حافظ مناسب کم شود. هدف از اين مطالعه مقايسه توانايي چندین محيط حفظ کننده شامل α MEM، DMEM، HBSS و نعنا در جهت حفظ حيات سلول هاي ليگامان پريودنتال مي باشد که بر روي دندان هاي گوسفند انجام مي گيرد تا بتوانيم يک محيط مطلوب را ارائه دهيم. هر چند مصرف چای سبز نیز نظیر عرق نعناع در مدت زمان شیردهی باید کلیدی خرید عرق نعنا ذرت احتیاط مصرف شود. عرق گیری یک سری ساعتی طول می کشد. مصرف عرق نعنا یا قرص نعنا به برطرف کردن بوی دهان و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای لثه کمک میکند. به نظر می رسد مصرف عرق نعناع در بارداری بی خطر میباشد و می تواند فوایدی نیز داشته باشد. محيط حافظ و زمان بیرون دهاني 2 فاکتور کلیدی در موفقيت ان مي باشد. نحوه بررسي: اين مطالعه از جور مطالعه آزمايشگاهي مي باشد که سلول هاي DPL از 124 دندان گوسفند توده آوري شدند و در 4 محيط MEM، DMEM، HBSS وعرق نعنا (بر پایه خاصیت دارويي و استعمال از عرق نعنا در طب سنتي) براي 6 برهه زمانی زماني 96، 72، 48، 24، 6، 2 ساعت طراحي شده بودند قرار گرفتند. يک زمانه صفر به تیتر گروه در دست گرفتن مثبت و يک محيط خشک براي هر برهه زمانی زماني به تیتر تیم کنترل منفي در نظر گرفته شد. ميزان pکمتر از 05/0 معني­ دار در لحاظ گرفته شد. همین گیاه یکی از از بهترین مواد طبیعی در امداد به درمان انواع مشکلات گوارشی به شمار می آید.