سانفرانسیسکو نمی تواند محاسبه کند

کسانی را به خاطر دارید که به فراخوانی سه عضو هیئت مدیره مدرسه در سانفرانسیسکوی بیدار شده کمک کردند؟ خوب، آنها برگشتند. این بار آنها می خواهند جبر کلاس هشتم را به برنامه درسی مدارس دولتی بازگردانند که تقریباً یک دهه پیش حذف شده بود.

این گروه نام خود را به نگهبانان SF تغییر داده است و از والدین، معلمان و شهروندان نگران تشکیل شده است. آنها می گویند که برای سانفرانسیسکو عدم ارائه جبر کلاس هشتم با توجه به موقعیت منطقه در سایه سیلیکون ولی شرم آور است. اکثر مدارس دیگر منطقه خلیج این دوره را ارائه می دهند.