رقابت سودان بین ژنرال های قدرتمند در جنگ اوج گرفت

درگیری‌های شدیدی در پایتخت سودان و شهرهای دیگر بین ارتش ملی و یک شبه‌نظامی قدرتمند درگرفت که تشدید تنش‌ها بین دو ژنرال ارشد این کشور بود که برای سرنگونی دیکتاتور دیرینه عمر البشیر در سال 2019 با یکدیگر همکاری کردند.

در بیانیه های رقیب، ارتش به فرماندهی سپهبد عبدالفتاح البرهان، و نیروهای پشتیبانی سریع، یک شبه نظامی تحت حمایت دولت به رهبری سپهبد محمد حمدان داگالو، یکدیگر را به دلیل شروع درگیری سرزنش کردند. ژنرال برهان همچنین ریاست حکومت نظامی سودان را برعهده دارد و ژنرال داگالو معاون وی است.