دوره آموزشی هیدرولیک و پنوماتیک (آموزش انواع جک ها، شیربرقی) – آکادمی ماهر

کمتر دستگاه یا این که خط تولیدی را می قدرت یافت که از سیستم هیدرولیک یا این که پنوماتیک بهره نبرده باشد. سیلندرها و موتورها دو گونه حساس دستگاه تنظیم شیر فشار شکن هیدرولیک های محرک هستند. نکته کلیدی به جهت چک کردن ابعاد مخزن هیدرولیک، جانمایی قطعات کارگزاری شده روی تانک است. به کار گیری از شیلنگ های انعطاف پذیر، سیستم های هیدرولیک را به سیستمهای انعطاف پذیری تبدیل می نماید که در آن‌ها از محدودیت های مکانی که به جهت کارگزاشتن سیستمهای دیگر به دیده میخورد خبری نیست. فنی که انتقال و تبدیل نیرو را بوسیله مایعات انجام دهد ” هیدرولیک ” نامیده میشود. مسیر روغن بایستی از حیث بعدها به ترازو به اندازه بزرگ باشد تا از افت فشار غیر مجاز (بیش از 10% فشار اولیه) جلوگیری شود و بتوانند کل دبی مورد نیاز را انتقال دهند. مهم اطلاعات به دست آمده ECU به کار رفته در مجموعه فشار روغن هیدرولیک را براساس شتاب خودروتنظیم می‌کند و فرمان حتمی را به پمپ ارسال مینماید. همین پمپ نیروی آیتم نیاز خود به جهت فعالیت را از تسمه مخصوصی که با میل لنگ در تماس هست دریافت میکند. این سیستمها حساس دست‌کم هزینه حتمی و با بهکارگیری از اتصالات مکانیکی و با به کار گیری از قانون پاسکال کار میکند. برای از بین بردن همین نقص امروزه از نوعی موتور الکتریکی مخصوص در کنار پمپ به کار گیری می گردد که نیروی واجب به جهت عمل پمپ را تامین میکند. تسمه هیدرولیک فرمان: رابط پمپ هیدرولیک و موتور است و انرژی واجب پمپ را از موتور تامین میکند. بر شالوده ضابطه پاسکال، نیروی ورودی ۱۰۰ پوند در ۱۰ اینچ مربع، فشار ۱۰ پوند در هر اینچ مربع فشار شکن کارتریجی هیدرولیک را ایجاد میکند. چنانچه مساحت وزن ۱۰۰ اینچ مربع باشد، این فشار وزن ۱۰۰۰ پوند را تحمل میکند. پمپ نیز بر مبنا تنظیمات ارسال شده از سوی ECU روغن را اهمیت فشار اضطراری پمپ میکند. جعبه دنده در همین جور سیستم مثل جعبه دندههای مکانیکی می باشد و در آنان یک سیلندر فلزی نقش پوسته جعبه دنده را بازی میکند. این لولهها روغن را اصلی همان فشار پشت شیر هیدرولیک که روی پوسته و مماس مهم دنده شانهای قرار دارااست میرسانند.