حقوق بازنشستگی گروگان هنگ کنگ – WSJ

هنگ کنگ ادعا می کند که حتی تحت کنترل کمونیست های چین، این قلمرو به حقوق مالکیت و حاکمیت قانون احترام می گذارد. این را به ساکنان هنگ کنگ که از گذرنامه های بریتانیایی ویژه خود استفاده می کنند و از دسترسی به دارایی های بازنشستگی خود محروم هستند، بگویید.

در سال 2020، پکن با نقض معاهده 1984 خود با بریتانیا، قانون امنیت ملی را بر هنگ کنگ تحمیل کرد که کنترل مستعمره آن زمان خود را در سال 1997 به چین واگذار کرد. بریتانیا با ارائه مسیری برای شهروندی برای هنگ‌کنگی‌هایی که دارای تابعیت بریتانیا هستند، پاسخ داد. خارج از کشور)، یا BNO، گذرنامه، و همچنین اعضای خانواده آنها.