بهترین تکنیک ها و سناریوهای بازی مافیا برای پیروزی

استعلام دکتر لکتر، جوکر و مافیای ساده مثبت و استعلام شهروندان و مدیر مافیا منفی است. همچنین استعلام کارآگاه به جهت شخصی که جوکر پیش از آن تعیین کردهاست، معکوس خواهد بود. اساسی تصمیمی که از شروع بازی گرفته می شود، تعداد تیرهای رشته ای معلوم می شود. در صورتی که تعداد رأی دو نفر در مرحله دوم رأیگیری اهمیت نیز برابر شود، از قرعهٔ شانس یا قرعهٔ مرگ به کار گیری میگردد تا تکلیف معین شود. در صورتی که یک نفر به صورت تکدفاع وارد دفاعیه شود، سطح دوم رأیگیری در به عبارتی روز و بیداری شکل میگیرد و شرایط خروج فرد معین خواهد شد. در بازی “مافیا: نسخه نهایی” شما در اختیار گرفتن شخصیتی به نام “تامی آنجلو” را برعهده دارید؛ یک راننده ماشین کرایه ای که اهمیت یک سری عضو مافیا آشنا می شود و سپس وارد دنیای دانسیته و جنایت خواهد شد. اما اگر بیش از یک بازیکن وارد رأیگیری شوند، دیگر بازیکنان به خواب نیمروزی رفته و رأی دوم خود را میدهند. یک) رأی، مرحلهٔ نخستین رأیگیری در روز انجام میشود؛ و پس از شنیدن دفاعیه متهمان مرحلهٔ دوم رأیگیری انجام میشود. از شب دوم اصلی بیدار شدن تیم مافیا، هر بار باید یک نفر به جهت کشتهشدن به وسیله این گروه مشخص شود. تعداد تیرهای نقش اسنایپر در مافیا به طور معمول در شروع بازی، بسته به تعداد مافیا و شهروندان، بوسیله بازی مافیا پیوند مستقیم لرد مشخص میشود. هیچ بازیکنی به جز صاحب و مالک نقش و گرداننده از نقشهای دیگران با خبر نیست، گرچه مجموعه مافیا در شب اول یکدیگر را میشناسند. در همین وضعیت و پیش از بیدار شدن دوباره بازیکنان، گرداننده بازی شهردار را بیدار می‌نماید و از وی کسب تکلیف میکند. استعلام وی به جهت کارآگاه مدام منفی است. جان سخت یک عدد از نقش های بازی مافیا میباشد که در گروه شهروندان قرار داد. شبهای مافیا Mafia Nights یک مجموعه تلویزیونی اهل ایران به کارگردانی سعید ابوطالب می باشد که بر پایه بازی مافیا ساخته شدهاست. در بخش شب به دستور گرداننده مجموعه مافیا از خواب بیدار شده و به صورت پنهانی لحظاتی را به مشورت مینشینند که کدام شهروند را آیتم هدف شلیک خویش قرار دهند و کدام شخص را نجات دهند. کارآگاه: هرشب استعلام یکی از از افراد بازی را از گرداننده میگیرد. پدرخوانده یا این که رئیس مافیا: در شب اهمیت نظر مستقیم او یکی از از شهروندان مورد هدف قرار میگیرد. البته دکتر معالج نمی داند که چه کسی قرار می باشد بمیرد و بایستی حدس بزند! همه چیز به حدس و گمان گشوده می گردد و اشخاص دارای دقت به آشنایی از شخصیت یکدیگر و مسائل جدی یا این که غیر جدی، یکدیگر را جنایتکار می کنند! کاراگاه نیز زمان شب چشمان خویش را به دستور قاضی گشوده می کند. درصورتیکه در بازی پزشک معالج داشته باشیم، قاضی به او هم می گوید تا چشمان خویش را زمان شب باز کند. اینجا می باشد که تمامی باید دیده های خویش را باز کنند، چه مافیا و چه شهروند. دوباره قاضی به تمامی می گوید چشمهایشان را ببندند و آنگاه از بسته بودن و بسته ماندن چشمان تمام بازیکنان، حاکم به یک عدد از مافیاها می گوید تا دیده خود را باز کند. همین مافیا که از سوی حاکم تعیین شده، به یک شهروند اشاره می نماید و او می بایست کشته شود. قاضی زمان روز شدن بازی، شخصی که بیشترین اشاره را دریافت کرده از بازی بیرون می کند. در غایت یک عدد از آن ها باید آنگاه از وصیت بمیرد و از بازی بیرون شود. جوکر: سه توشه فرصت داراست که در ارتفاع شبها یکی از از اعضای مافیا (شامل دکتر معالج لکتر، مافیای ساده و خودش) و یا این که شهروندان را انتخاب کند تا در آن شب استعلام آن فرد به جهت کارآگاه برعکس شود. همین ژانر از بازیهای گروهی، فوق العاده هستند به شرط آن که بیش از حد پیچیده نشوند. و یا این که احتمالا یک عدد از اشخاص یه خرده اکثر از حد نرمال صحبت میزند. دکتر می تواند یکی از از هدف های کشته شدن که از سوی مافیا انتخاب شده را معالجه کند. قدرتمند ترین نقش در گروه شهروندان، او میتواند با هر کاراکتری دیگری رقابت کند، قدرت جادویی رویین بدن به او اذن می دهد که استعلام اشخاصی که از بازی حذف شده اند را بگیرد، در واقع به جهت دو نوبت می تواند دو نقش کنار رفته را از راوی بپرسد و مقداری بازی را از گنگ بودن در بیاورد، همینطور اگر یکی از اعضای مافیا به او شلیک نماید کشته نخواهد شد، ولی اگر دو شب پشت سرهم به او تیراندازی شود، او از بازی حذف میشود؛ در رای گیری نیز او قدرتی ندارد و درصورتیکه نتواند سایر را قانع نماید به راحتی کشته میشود. بازیکن خارجشده در بخش روز میتواند از فی مابین ۶ کارت کلیدی گزینش تصادفی، وضعیتی را برای خودش یا این که بازی گزینش نماید و همینطور سوای اشاره مستقیم به هر نقشی کلام اخیر را بگوید. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد به بازی مافیا بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.