بانک مرکزی سوئیس یک افزایش دیگر نرخ را اعلام کرد

ملانی دبونو، اقتصاددان ارشد اروپایی در Pantheon Macroeconomics در یادداشتی می نویسد: به نظر می رسد اقتصاد سوئیس در حال خنک شدن است و به بانک ملی سوئیس فرصتی را ارائه می دهد تا در نشست ماه آینده خود به سمت افزایش کمتر 25 واحدی نرخ بهره برود. اقتصاد سوئیس در سه ماهه اول 0.3 درصد رشد کرد، زمانی که برای رویدادهای ورزشی تعدیل نشده بود، برخلاف همسایه خود آلمان، از رکود اقتصادی اجتناب کرد، اما فشارسنج KOF – یک شاخص رشد منتشر شده در کنار آمار تولید ناخالص داخلی – برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. پس از اینکه PMI ترکیبی برای آوریل برای سومین ماه متوالی کاهش یافت. روند سرمایه گذاری ادامه خواهد داشت…