بانک مرکزی اندونزی پات است

بانک مرکزی اندونزی همانطور که انتظار می رفت، نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه خود را حفظ کرد، زیرا تورم تحت کنترل بود.

بانک اندونزی نرخ بهره پایه خود را بدون تغییر در 5.75 درصد نگه داشت. هشت اقتصاددانی که در نظرسنجی وال استریت ژورنال شرکت کردند، به اتفاق آرا انتظار داشتند که بانک مرکزی بایستد.

بانک مرکزی نیز حفظ …