انگیزه پیامبر اوباما منجر به “سرزمین موعود” و ترامپ شد

نکته اصلی در روایت داستان اخلاقی رسانه اصلی از تاریخ سیاسی اخیر آمریکا ، تقارن نمادین ریاست جمهوری اوباما و ترامپ است.

این یک داستان کلاسیک از مبارزه اصلی در تاریخ بشر است: تنش در روح انسان بین خیر و شر ، بین آرمان گرایی از طبیعت بهتر ما و خواسته ها و ترس های اساسی ما.

دوازده…