اقدامات بهبود اقتصادی سیگنال فعالیت اقتصادی چین

پکن – سنجش فعالیت های تولیدی و غیرتولیدی چین به ترتیب در بالاترین سطح در سه و هشت سال گذشته قرار گرفت و این نشان دهنده بهبودی گسترده در دومین اقتصاد بزرگ جهان است تقریباً یک سال پس از انتشار ویروس کرونا.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره ملی آمار ، شاخص رسمی خرید خرید تولید ، شاخص اصلی فعالیت کارخانه ، در نوامبر از 51.4 در اکتبر به 52.1 رسید. این بالاترین میزان از سپتامبر 2017 است و در بالاترین سطح …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>