ادوارد پی. لازار – WSJ

بازارهای آزاد و قوانین اقتصاد به دفاع و توضیح مکرر نیاز دارند و این دلیل پس از مرگ این هفته ادوارد پی. لازار ، پیشگام در زمینه اقتصاد کار ، وضعیت بدتری دارد. او 72 ساله بود و سرطان لوزالمعده داشت.

ادی ، همانطور که دوستان به او می گفتند ، استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی استنفورد بود و قبلاً 20 سال در دانشگاه شیکاگو تدریس می کرد. کتاب 1995 وی با عنوان “اقتصاد پرسنل” در اقدامات و مشوق روابط مدیریت کار برجسته بود. جامعه اقتصاددانان کار …