آمریکا دولت تقسیم شده را انتخاب می کند – WSJ

ملت متفرق ، نتیجه تقسیم شده. آرا هنوز در حال شمارش هستند ، هیچ چیز قطعی نیست ، اما به نظر می رسد جو بایدن از نزدیک به ریاست جمهوری برسد. جمهوری خواهان سنا را از نزدیک برگزار می کنند و برخی کرسی های مجلس را به دست می آورند. یک نتیجه متوسط: دولت تقسیم شده.

یا به نظر می رسد همه چیز خیلی نزدیک است.

عواقب ممکن است سنگین شود. آی تی…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>