آل بویه در عمان

جمعیت میهن عمان در حدود،، هزار نفر میباشد. لازمه توسعه همکاریها این است نقشه راهی اقتصادی در بین دو سرزمین رسم و زیرساختهای ضروری تولید شود. در ادامه همین دیدارها آقای مائورر یک مشاهده شش روزه از عدن و صنعا در یمن داشت. مسقط/ کویت: ریاست کمیته فی مابین المللی صلیب سرخ پیتر مائورر در تاریخ 15 تیرماه مهم مقامات خوب مرتبه در عمان دیدارهای متمایز داشت. در مقاطعی که دولت از ثبات سیاسی برخوردار بود و امیری قدرتمند مثل عضدالدوله اداره کارها را در اختیار داشت موقعیت آن‌ها در عمان اهمیت خلل چندانی مواجه کمبود و مخالفان خوارج و دیگر ناراضیان ـ کاری از پیش نمیبردند اما در سالهای آخرین و ضعف آن دولت، خوارج به تکاپو برخاسته و به حاکمیت آل بویه نقطه نهایی دادند. آن‌ها هم مجال را غنیمت شمرده بر بزرگترین هتل عمان عمان مسلط شدند. ↑ تاریخ مسقط و عمان، بحرین، قطر و روابط آنان اهمیت ایران؛ ص ۳۳۰-۳۳۱ و ۳۶۴. ↑ صفة جزیرة العرب؛ ص ۲۳۷. ↑ جغرافیة شبه جزیرة العرب؛ ص ۳۷۳. ↑ روزنگار البلدان؛ ص ۹۹. ↑ معجم البلدان؛ ج۳، ص۷۱۷. ↑ نزهة المشتاق؛ ج۱، ص۱۵۵. ↑ نزهة المشتاق؛ ج۱، ص۱۵۶. ↑ المسالک والممالک؛ ص ۶۰. ↑ مسالک و ممالک؛ ص ۲۷. ↑ احسن التقاسیم؛ بخش ۱، ص ۱۰۲، ۱۰۴، ۱۳۲ و ۱۳۳. ↑ احسن التقاسیم؛ بخش ۱، ص ۱۳۲. ↑ احسن التقاسیم؛ بخش ۱، ص ۱۳۱ و ۱۳۲. ↑ نزهة القلوب؛ ص ۲۶۳. ↑ معجم البلدان؛ ج۴، ص۵۱۹. ↑ معجم البلدان؛ ج۴، ص۷۷۶. ↑ الاعلاق النفیسه؛ ص ۹۹. الکعبی تأکید کرد: در استان البریمی فرصتهایی خوبی برای سرمایهگذاران در نظر گرفتهشده است؛ امکان سرمایهگذاری صد در صد وجود دارد. رئیسی همچنین اهمیت دعوت از فرمانروا عمان برای سفر به تهران، تأکید کرد: اراده و سیاست ما در جمهوری اسلامی کشور‌ایران بسط همکاری اهمیت کشورهای دوست به ویژه عمان است.