اس دو بيتي ز درد هجــــــر تــــــو بسيـــ

اس ام اس شعر گهــــــی گــــریم گهـــی خنــــدم بحـــــــــالم نمیــــــده درد بــــــی میلـــــــی مجــــــــالــم اگــــر پـــــرسد کســــی حـــــال دلــــــــم را ز درد هجــــــر تــــــو بسیــــــار…

ادامه مطلب

اس شعر

اس ام اسهای دوبیتی خداوندا مرا از لطف دریاب دگر با من نمانده طاقت و تاب به بیداری چه محرومم ز وصلش میسر كن به…

ادامه مطلب

اس دو بيتي هميــن فـــــــــردا بســــويش

اس ام اس شعر عاشقانه گـــــر اشکــــم شود درمـــــــــــــــان دردم اگــــــــر داری نظـــــر بــــــر رنـگ زردم کنـــــم جـــانم فــــــــدای نـــــــام مهیــــــــن همیــن فـــــــــردا بســــویش بــــاز…

ادامه مطلب