اس ام اس زيبا عاشقانه

پیامک عاشقانه تراشکـــــــار ماهـــــــری شده امبس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدیو منبـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . . پیامک عاشقانه کوتاه خواهم که سری باشم ، تو…

ادامه مطلب