پيامك شعر

اس ام اس دوبیتی عاشقانه دیوانه دل یار که یاد دگری کرداز چاله بیامد به چاهش نظری کرد گفتند که زود آی دلبر نگران استآمد…

ادامه مطلب

اس دو بيتي ز درد هجــــــر تــــــو بسيـــ

اس ام اس شعر گهــــــی گــــریم گهـــی خنــــدم بحـــــــــالم نمیــــــده درد بــــــی میلـــــــی مجــــــــالــم اگــــر پـــــرسد کســــی حـــــال دلــــــــم را ز درد هجــــــر تــــــو بسیــــــار…

ادامه مطلب