اس شعر

اس ام اسهای دوبیتی خداوندا مرا از لطف دریاب دگر با من نمانده طاقت و تاب به بیداری چه محرومم ز وصلش میسر كن به…

ادامه مطلب