پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردیاحسـاس زیخداحافظ مرا آواره کـردیگفتم بدون شاه عشقت کیش و ماتمماتم چطوراین عاشقی*راچاره کردی پیامک شعر بیا ای گل ز بوستانم…

ادامه مطلب

پيامك شعر

اس ام اس دوبیتی عاشقانه دیوانه دل یار که یاد دگری کرداز چاله بیامد به چاهش نظری کرد گفتند که زود آی دلبر نگران استآمد…

ادامه مطلب

اس دو بيتي ز درد هجــــــر تــــــو بسيـــ

اس ام اس شعر گهــــــی گــــریم گهـــی خنــــدم بحـــــــــالم نمیــــــده درد بــــــی میلـــــــی مجــــــــالــم اگــــر پـــــرسد کســــی حـــــال دلــــــــم را ز درد هجــــــر تــــــو بسیــــــار…

ادامه مطلب

اس شعر

اس ام اسهای دوبیتی خداوندا مرا از لطف دریاب دگر با من نمانده طاقت و تاب به بیداری چه محرومم ز وصلش میسر كن به…

ادامه مطلب