پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردیاحسـاس زیخداحافظ مرا آواره کـردیگفتم بدون شاه عشقت کیش و ماتمماتم چطوراین عاشقی*راچاره کردی پیامک شعر بیا ای گل ز بوستانم…

ادامه مطلب

اس دو بيتي ز درد هجــــــر تــــــو بسيـــ

اس ام اس شعر گهــــــی گــــریم گهـــی خنــــدم بحـــــــــالم نمیــــــده درد بــــــی میلـــــــی مجــــــــالــم اگــــر پـــــرسد کســــی حـــــال دلــــــــم را ز درد هجــــــر تــــــو بسیــــــار…

ادامه مطلب