اس ام اس گله مندي دمـــــي تسکين شـــــــود درد ه

اس ام اس دلگیر بودن درین غــــربت ســـرا بیمــــــــــار و زارمبــــه کنج بیکســـــی زار و نـــــــــــــزارمبیــــــا جـــانا شبــی حال دلـــم پــــــــــرسدمـــــی تسکین شـــــــود درد هـــــــــزارم…

ادامه مطلب