اس ام اس بي وفايي دوست و بــراي بــي تــفــاوتــي هـاي

پیامک دلگیر بـــیـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه ای کـهاســـــم کــــارهـــای بــــــدش را آزادی بـــگــــذارداســـــم نـــگـــرانــی هـــایـــتـــــ را گــــیـــر دادن بــــــگــذاردو بــرای بــی تــفــاوتــی هـایـش اعـتــمـاد داشـتـن…

ادامه مطلب