مقالات ISI ابر پروژه : 45 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

تا اینجا دانستید که کنترل پروژه چیست و چطور بر روی فرایند اجرای یک پروژه ارزیابی میکند. اجرای پروژهها ، انجام آن گروه فعالیتهای منحصر به فرد بفردیست كه پیش از این انجام نشدهاند و این علامت یكتایی آن ها می باشد . مذاكره (Negotiation) مشاوره و رایزنی اهمیت دیگران به جهت كسب نتیجه و دستیابی به توافقی معلوم است . پروژههایی که بوسیله گروه کنترل پروژه ملازمت و همراهی میشوند، بخت بالاتری به جهت رسیدن به پیروزی دارند و در مدت روزگار کوتاهتر و مهم صرف بودجههای کمتری به سرانجام میرسند. تفصیل فزاینده مشخصههای کالا پروژه میبایستی بدقت مهم تعریف و تمجید محدوده پروژه ( مجموعه كارهایی كه میبایستی برای نیل به هدف ها پروژه انچام پذیرند) هماهنگ و متناسب باشد و همینطور تفصیل فزاینده مشخصههای فرآورده پروژه نمیبایستی موجب تغییر در تعریف‌و‌تمجید محدوده مصوب پروژه گردد . پروژهها کلیدی متولیان ، طراحان ، موقعیتهای هنگامی ، مكانی ، مجریان و بقیه مشخصههای متفاوت و مختلف از یكدیگر ، اجرا می‌شوند لذا حتی وجوه اشتراك پروژهها از بعضا جهات و یا حتی تمامی موارد برشمرده شده هم نمیتواند یكتایی آن ها را منتفی نماید . قابل اعتنا هست که کلیه این استانداردها انحصار زمان، هزینه(منابع) و موقتی بودن را درکنار تولید یک محصول مشخص و معلوم و منحصربهفرد گزینه توجه قرار دادهاند.در زبانهای متعدد و حتی در سازمانهای مختلف هر مرزوبوم در گزینه واژههای برنامه ، طرح یا پروژه ، اختلافات لغوی ، معنایی و رسمی وجود داراست ؛ از این رو چهارچوب آن ها واضح و واضح وجود ندارد و گاه به جای یکدیگر هم استعمال میگردند . میانجیگری ، حكمیت و داوری ، برخی اشكال گوناگون مذاكره میباشند . حل مشكلات نیاز به ریشهیابی آنها و یافتن علتومعلولهاست . حل مشكلات پروژه (Problem Solving) ، تلفیق توام بیان مسایل روزانه و دریافت تصمیم است . ایجادانگیزش : كمك به متولیان و مجریان در تولید انگیزه در آن ها برای غلبه بر مشكلات محیطی ، قوانین اداری و بقیه محدودیتهای شخصی . بر بر روی یک بخش کوچک از سازمان اثر دارااست و مهم یک تصمیم گیرنده واحد است. نکته: موردها عددی WBS و موارد اهمیت نشانه ? کار هستند. معنا فزاینده مراحل صعودی همیشگی و سوای رجوع و تفصیل نیز بسط بسط یافته به جهت تكمیل تبیین میباشد . فرآورده یا نتایج پروژهها یكتا و منحصر به هر یك از آنها بوده و مشخصههای این نتابج منحصر به فرد میبایستی از ابتدا تا انتها بطور فزاینده گسترش داده شود . حیاتی همین مساله در پروژهها بهحدی میباشد كه PMBOK ، فصلدهم خویش را به مساله ارتباطات در پروژه اختصاص داده است . هدفگذاران پروژه ، در گزینش اهداف اضطراری می باشد شش معیار اساسی را در نظر گیرند تا پروژه بتواند ساخت قیمت کند . یك مساله دیگر در زمینه‌ی موقتی بودن پروژهها میزان حصول به نتیجه های ( و اهداف از پیش) پیشبینی شده آن‌ها در موعد مشخص شده است ؛ همین مورد قضیه به طور دائم اعتنا مسئولین پروژه را به خود مشغول می‌دارد و آن ها مدام در تكاپوی جواب به این سؤال میباشند كه آیا میتوانند پروژه را مطابق اهداف از پیش تعیینشده به اتمام برسانند ؟ در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد پروژه دانشجویی حرفه کامپیوتر لطفا از کاغذ ما بخواهید.