معضل ترامپ 2024: بن گوریون چه خواهد کرد؟

یکی از دوستانش گفت: “ما نمی توانیم با ترامپ پیروز شویم و بدون او نمی توانیم پیروز شویم.” اما من پیشنهاد کردم که تاریخ اخیر یهودیان راهی برای خروج از قید جمهوری خواهان در بازپس گیری کاخ سفید بدون رئیس سابق آن نشان می دهد.

در سال 1939، همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم، جامعه یهودی فلسطین با چالش های همزمان و رقابتی از سوی اروپا و در داخل مواجه شد.

چالش بزرگ بعدی بعد از واکسن کوویید ، دادن آن به مردم کافی است
مطالب پیشنهادی جدید