قضاوت نادرست در مورد ObamaCare – WSJ

خوب ، این خوب پیش نرفت. حداقل نه برای ایالت تگزاس و دولت ترامپ زیرا دادگاه عالی روز سه شنبه استدلال های شفاهی خود را در چالش با ObamaCare شنید. اکثریت دادرسان اظهار داشتند که آنها این استدلال را که کل قانون باید نقدی باشد خریداری نکردند زیرا کنگره مالیات نداشتن بیمه درمانی را صفر کرد.

رئیس دادگستری جان رابرتز با تعریف حکم خرید بیمه درمانی به عنوان مالیات ، ObamaCare را نجات داد. اما در سال 2017 کنگره با حفظ بقیه …

اصلاحات رفاهی را بخشی از معامله سقف بدهی قرار دهید
مطالب پیشنهادی جدید