دوتایی که “صنعت تنوع” را شکست داد

وارد کانرلی ، 81 ساله ، یک سیاه پوست اهل لوئیزیانا است که یک چهارم قرن گذشته را به مبارزه علیه ترجیحات نژادی سپری کرده است. ونیوان وو ، 33 ساله ، یک مهاجر چینی است که اخیراً به یک فعال مخالف تبعیض ضد آسیایی در آموزش عالی تبدیل شده است. آنها ژوئن امسال به هم پیوستند.

او مربی گریزلی است که می گوید برای دفاع از “عقاید آمریکایی” از “صندلی گهواره ای” خود بیرون آمده است. او ، حامی او ، صریحاً در مورد آزادی به روش کلاسیک آمریکایی صحبت می کند ، اما در عین حال به پیرتر از مرد پیر به روشی غیرقابل تردید …