حمله نظامی تشدید شده اتیوپی باعث افزایش شبح جنگ داخلی می شود

اتیوپی در حال گسترش حمله نظامی علیه دولت منطقه ای ناآرام Tigray و دستگیری هزاران نفر در سراسر کشور است ، و امیدها را برای پایان سریع و مذاکره پایان دادن به درگیری افزایش داده و ترس از یک جنگ داخلی تمام عیار را تغذیه می کند.

به گفته تلویزیون دولتی ، در روزهای اخیر بیش از 500 اتیوپیایی در جنگ در سراسر استان تیگرای شمالی کشته شده اند ، در حالی که حدود 11000 نفر به سودان گریخته اند ، جایی که مقامات در حال تهیه مقدمات 100000 نفر هستند ، طبق سازمان ملل. در میان بمباران شدید …